ହୋସିରି ମେସିନ୍ ଏବଂ ସିମ୍ଲେସ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ପେୟାର୍ |

  • ହୋସିରି ଏବଂ ସିମ୍ଲେସ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ JZDS ଫିଡର୍ |

    ହୋସିରି ଏବଂ ସିମ୍ଲେସ୍ ମେସିନ୍ ପାଇଁ JZDS ଫିଡର୍ |

    JZDS-2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂତା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫିଡର୍ କ୍ରମାଗତ ଫିଡ୍ ହାରରେ ସୂତା ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ବିଶେଷତ high ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ସୂତା ଫିଡିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି |ଏହା LONATI, Yexiao, Weihuan, Wisdom ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରି ହୋସିରି ମେସିନରେ ଭଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |ଗ୍ରାହକ ଆମର ଫିଡର୍ ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ହୋସେରୀ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଗତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ |ଏବଂ ଏହା ଆୟକର ଟେନସନକୁ ସଜାଡିପାରେ ଏବଂ ବାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଟେନସନକୁ କ୍ରମାଗତ ଉପାୟରେ ରଖିପାରେ |

  • ହୋସିରି ମେସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂତା ଫିଡର୍ ଅଂଶ ମହମ ଉପକରଣ |

    ହୋସିରି ମେସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂତା ଫିଡର୍ ଅଂଶ ମହମ ଉପକରଣ |

    ସୂତା ଏବଂ ହୋସିରି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ନୂତନ ମହମ ଉପକରଣକୁ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକକ ଚକ ଏବଂ ଡବଲ୍ ଚକ ଶ yles ଳୀରେ ଆସେ |ଏହା ହୋସିରି ମେସିନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସୂତା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଫିଡରରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ |ଯେତେବେଳେ ସୂତା ଟ୍ୟୁବରୁ ଅନାବୃତ ହୁଏ, ଏହା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାମିଂ ଡିଭାଇସ୍ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା’ପରେ ମହମ ସହିତ ସୂତାକୁ ଆବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମବତୀ ଧରିଥିବା ଉପକରଣ ଚାରିପାଖରେ |ଏହିପରି, ସୂତାର ବାହ୍ୟରେ ଥିବା ମହମ ସୂତା ଏବଂ ହୋସିରି ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଘର୍ଷଣକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସୂତା ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ |